Časté dotazy

Časté dotazy

Rychlý přehled častých dotazů:

Co je to srdeční zástava?

Srdeční zástava představuje kompletní ztrátu mechanické funkce srdce. Srdce se přestane pravidelně stahovat, obvykle jako důsledek abnormálního srdečního rytmu, zvaného komorová fibrilace. Srdeční zástava se obvykle projeví jako náhlá ztráta vědomí (kolaps) postiženého, který nemá hmatný puls a nedýchá. Okamžitá srdeční masáž a umělé dýchání jsou nezbytné až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Co je to srdeční infarkt?

Srdeční infarkt vzniká tehdy, když se jedna ze srdečních tepen uzavře sraženinou z krevních destiček. Tím je část srdečního svalu zbavena možnosti plného zásobování krví a kyslíkem. Tento stav se obvykle projeví palčivou bolestí za hrudní kostí, která se může šířit do obou ramen (nejčastěji do levého), nahoru do krku, do čelisti nebo do zad. Přivolejte ihned pomoc vytočením bezplatného telefonního čísla 155 (bez předvolby i z mobilního telefonu).

Co je to komorová fibrilace?

Nejčastější příčinou náhlé srdeční zástavy je komorová fibrilace - rychlý, chaotický, smrtelný srdeční rytmus. Za tohoto stavu není srdce schopné pumpovat krev a zajistit dodávku kyslíku do mozku a do dalších životně důležitých orgánů. Smrt nastává během několika minut, pokud není normální srdeční rytmus obnoven defibrilací.

Co je to defibrilace?

Ačkoliv krevní oběh může být po určitou dobu udržován a okysličován srdeční masáží a umělým dýcháním, jediným účinným způsobem, jak obnovit normální srdeční rytmus, je defibrilace přiložením dvou širokých elektrod na hrudník postiženého a dodáním elektrického výboje.

Co je to defibrilátor a jak pracuje?

Existují dva typy defibrilátorů: manuální a automatizované.

Manuální defibrilátory jsou užívány v nemocnicích a na záchranných službách přes 30 let. Jeden z prvních přenosných defibrilátorů na světě byl vyvinut na počátku 60. let 20. století v Praze docentem Peleškou. Tyto přístroje obvykle rovněž obsahují EKG monitor a mohou být užívány i k podpoře srdečního rytmu, a tak pomáhat překonat méně nebezpečné abnormální srdeční rytmy. K interpretaci srdečního rytmu je nutná profesionální zkušenost, která umožní rozhodnout zda má být elektrický výboj podán.

Automatizované defibrilátory (zkratka AED) byly objeveny mnohem později. Jsou to malé, bezpečné, jednoduché a lehké přístroje se dvěmi nalepovacími elektrodami. AED vede zachránce krok za krokem zvukovými a obrazovými povely podle naprogramovaného protokolu. Zaznamenává a analyzuje srdeční rytmus a dává pokyn zachránci, zda má podat elektrický výboj. Tím je minimalizováno jakékoliv riziko, že by pacientovi mohl být podán elektrický výboj neoprávněně. Tyto přístroje je schopen bezpečně a efektivně použít kdokoliv, kdo je trénovaný v jejich užití a byl vyškolen poskytnout základní podporu života (tzv. autorizovaná osoba).

Kde se AED užívají?

Od poloviny 90. let 20. století je prokázáno, že vhodně vyškolení laičtí zachránci mohou dobře resuscitovat a časně defibrilovat osoby postižené náhlou srdeční zástavou s komorovou fibrilací. Je samozřejmě nezbytné, aby tyto osoby dobře ovládaly postupy základní podpory života. Opakovaný trénink resuscitace a nácvik užití defibrilátoru je nezbytný.

Je defibrilace laiky bezpečná?

Defibrilace laiky, kteří jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni a jsou kompetentní užít AED, je pokládána za bezpečnou a efektivní a je podporována lékařskými organizacemi včetně České rady pro resuscitaci (ČRR).

Proč nemůže být tento druh pomoci nahrazen do příjezdu záchranné služby?

Rychlost rozhoduje o životě - čím dříve je výboj podán, tím větší je šance na přežití. V současnosti zemře 95 % lidí, kteří jsou postiženi náhlou srdeční zástavou mimo nemocnici. Pokud je defibrilátor na místě příhody k dispozici do 3 minut, šance na přežití stoupá až na 75 %! Okamžitým zahájením resuscitace získáme čas pro přinesení defibrilátoru k pacientovi. Vždy je však nutné mít na paměti, že rozhodující pro záchranu života je co nejčasnější defibrilace. ZZS dorazí na místo příhody vždy až za několik minut, což může být rozhodující pro neúspěch defibrilace.

Co se stane, když je defibrilátor připojen osobě, která je při vědomí? Může dojít k elektrickému výboji?

Software AED přístroje je navržen tak, aby byl bezpečný proti chybám. Je vyloučeno, aby byl elektrický výboj podán osobě při vědomí. AED přístroje by měly být připojovány hlavně pacientům v bezvědomí. Pokud je však pacient při vědomí, ale jeho stav je vážný a hrozí srdeční zástava, je možné jej připojit k AED.

Znamená rozmístění AED přístrojů na veřejných místech, že jednoduché zásady první pomoci nebudou nadále vyžadovány?

Ne. Defibrilace je součástí tzv. "řetězu přežití", který zahrnuje:
- přivolání odborné pomoci na čísle 155
- zahájení základní podpory života pro dodávku kyslíku do mozku a dalších životně důležitých orgánů
- vlastní defibrilaci
- a další rozšířenou podporu života zdravotnickým personálem.
Každý článek "řetězu" je důležitý a Česká rada pro resuscitaci podporuje výuku první pomoci jako celek. Avšak defibrilace je vysoce účinná léčba při náhlé srdeční zástavě a je třeba ji nasazovat co nejdříve to je možné.

Jaké existují další záruky, že defibrilátory budou oužity přiměřeně a bezpečně?

Každé užití AED přístroje musí být zaznamenáno zdravotnickou záchrannou službou jako součást jejich záznamu o výjezdu. Každý AED přístroj má zabudován elektronický nahrávací systém, který je centrálně kontrolován jako součást auditu procesu. Po události jsou všechny zúčastněné strany požádány o vyplnění Protokolu užití AED přístroje a jeho odeslání České radě pro resuscitaci.

Kdo může učit lidi užívat AED?

V České republice existuje několik organizací včetně České rady pro esuscitaci.

Jak zabezpečit, aby AED byl vždy připraven k použití?

Je důležité dodržovat podmínky užití AED přístroje, podle doporučení výrobce. Přístroj by měl být užíván v souladu s doporučeným postupem "Resuscitace s časnou defibrilací" České rady pro resuscitaci.

© 2017 Defibrilace - O důležitosti resuscitace s časnou defibrilací.